ESMAABI

Koolitame täiskasvanuid hädaolukordades inimestele esmaabi osutama. Esmaabi eesmärk on päästa kannatanu elu õnnetuskohal, vältida tema seisundi halvenemist ja hoolitseda asjatundliku lisaabi saamise eest.

Ω Esmaabi baaskursus (16 ak/t)

Kursuse eesmärk on arendada esmaabialaseid teadmisi erakorralises seisundis ja/või traumaga kannatanu abistamisel. Kursuse läbimisel omab õpilane süsteemset ülevaadet esmaabi osutamise printsiipidest, oskab rakendada kõige ratsionaalsemaid ja ohutuid otsusesid esmaabi osutamisel kannatanule erakorralises situatsioon.

Teooria. Sissejuhatus. Esmaabi olemus, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika. Eetilised ja juriidilised aspektid esmaabi osutamisel. Uppunu elustamine, elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral. Laste elustamise iseärasused. Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, esmaabi osutamine ajukahjustuse korral. Rindkere, selja ja kõhuvigastused, põrutused, haavade teke, verejooksu peatamise võtted. Šoki olemus ja selle tunnused. Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus, luumurdudega kaasnevad ohud, liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused). Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused. Krambihoos oleva inimese esmaabi.

Praktika. Elustamine, AED- elustamisaparaadi kasutamine, püsivkülili asend, vabade hingamisteede tagamine, verejooksu peatamise võtted ja sidumised, kolmnurkrätiku kasutamine, situatsioonülesannete lahendamine.

Teadmiste kontroll. Teoreetiliste teadmiste kontroll toimub kirjalikkus vormis. Praktiliste esmaabialaste oskuste hindamine toimub jooksvalt simulatsioon situatsioonülesannete lahendamisel.

Tunnistuse väljastamine.


Ω Esmaabi täiendõppe kursus (8 ak/t)

Kursuse eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel varasemalt omandatud esmaabi osutamise alaseid teadmisi ja oskusi.

Teooria. Elustamine, laste elustamise iseärasused, sisemised ja välised verejooksud, šokk ja selle tunnused, haavad, nikastused, luumurrud, mürgistused, põletused, külmakahjustused.

Praktika. Elustamine, AED- elustamisaparaadi kasutamine, püsivkülili asend, vabade hingamisteede tagamine, verejooksu peatamise võtted ja sidumised, kolmnurkrätiku kasutamine, situatsioonülesannete lahendamine.

Tunnistuse väljastamine.


Ω Ettevõttes esmaabiandjate väljaõppe põhikursus (16 ak/t)

Kursuse eesmärk on arendada esmaabialaseid teadmisi ja oskusi erakorralises seisundis ja/või traumaga kannatanu  abistamisel. Kursuse läbimisel omab õpilane süsteemset ülevaadet esmaabi osutamise printsiipidest, oskab rakendada kõige ratsionaalsemaid ja ohutumaid otsuseid esmaabi osutamisel kannatanule erakorralises situatsioonis.

Teooria. Sissejuhatus. Esmaabi olemus, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika. Eetilised ja juriidilised aspektid esmaabi osutamisel. Uppunu elustamine, elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral. Laste elustamise iseärasused. Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, esmaabi osutamine ajukahjustuse korral. Rindkere, selja ja kõhuvigastused, põrutused, haavade teke, verejooksu peatamise võtted. Šoki olemus ja selle tunnused. Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus, luumurdudega kaasnevad ohud, liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused), lahastamise viisid. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused. Krambihoos oleva inimese esmaabi.

Praktika. Elustamine, AED- elustamisaparaadi kasutamine, püsivkülili asend, vabade hingamisteede tagamine, verejooksu peatamise võtted ja sidumised, kolmnurkrätiku kasutamine, situatsioonülesannete lahendamine.

Teadmiste kontroll. Teoreetiliste teadmiste kontroll toimub kirjalikkus vormis. Praktiliste esmaabialaste oskuste hindamine toimub jooksvalt simulatsioon situatsioonülesannete lahendamisel.

Tunnistuse väljastamine.


Ω Ettevõttes esmaabiandjate täiendkursus (6 ak/t)

Kursuse eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Esmaabi täiendõpe toimub  iga kolme aasta järel.

Teooria. Esmaabi olemus. Ohutus esmaabi andmisel. Õnnetusolukorra ja kannatanu hindamine. Esmaabi andmise taktika. Traumad – haavad, põletused, külma- ja kuumakahjustused, liigesetraumad, luumurrud, peavigastused, selgroovigastused. Äkkhaigestumised – langetõbi, suhkurtõbi, südameinfarkt, minestamine, astmahoog, anafülaktiline šokk.

Praktika. Elustamine, AED- elustamisaparaadi kasutamine, verejooksud ja šokk, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumised.

Tunnistuse väljastamine.


Ω Esmaabi kursus mootrsõiduki juhtidele (16 ak/t)

Kursuse eesmärk on arendada esmaabialaseid teadmisi ja oskusi erakorralises seisundis ja/või liiklusõnnetuses kannatada saanud inimeste abistamisel. Kursuse läbimisel omab õpilane süsteemset ülevaadet esmaabi osutamise printsiipidest, oskab rakendada kõige ratsionaalsemaid ja ohutumaid otsuseid esmaabi osutamisel kannatanule erakorralises situatsioonis. Kursuse läbimisel saab õpilane ülevaate, kuidas liiklusõnnetuses kannatada saanud inimeste seisundit hinnata ja kuni kiirabi saabumiseni oskab ta rakendada süsteemseid meetmeid kannatanu seisundi halvenemise ennetamiseks ja suudab anda adekvaatset esmaabi.

Teooria. Õnnetusolukorra hindamine, õnnetuse olukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine. Käitumine liiklusõnnetuse korral, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted. Välistingimustes abiandmise iseärasused, edasiste tervisekahjustuste ennetamine. Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine. Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused (sealhulgas liiklusõnnetusele iseloomulikud vigastused), sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted. Luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised. Esmaabi külmakahjustuse ja põletuse korral sõltuvalt põhjustest (termilised, keemilised). Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine. Mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine.

Praktika. Elustamine, AED- elustamisaparaadi kasutamineHingamisteede avamine, välise verejooksu peatamine, haava sidumine, haavade sidumise võtted ja reeglid. Sideme ja kolmnurkrätiku kasutamine, luumurru fikseerimine käepäraste abivahenditega, kannatanu asendi (šokiasend, stabiilne külgasend) seadmine. Mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine ning teadvusel ja teadvusetu kannatanu üldine abistamine.

Teadmiste kontroll. Teoreetiliste teadmiste kontroll toimub kirjalikus vormis. Praktiliste esmaabialaste oskuste hindamine toimub jooksvalt simulatsioon situatsioonülesannete lahendamisel.

Tunnistuse väljastamine.

B-KATEGOORIA MOOTORSÕIDUKIJUHI TEOORIA- JA SÕIDUÕPE

Ω Pakume teooria- ja sõiduõppe tundide läbiviimiseteenust autokoolidele.

Õpetaja suunab ja toetab õpilast õppeprotsessis tuginedes arengutreeningu põhimõtetele ja seda toetavatele meetoditele. Iga sõidutunni alguses seatakse tunnile eesmärgid ja iga tunni lõpus analüüsitakse kas ja kuivõrd eesmärgid saavutati. Õpilane peab õppimise kohta päevikut, milles seab erinevatele etappidele eesmärgid, kirjeldab tegevusi eesmärkide saavutamiseks, analüüsib kas ja kuivõrd eesmärgid saavutati. Mooduli lõpus on õppekavas seatud õpiväljundite saavutamise hindamise kriteeriumiks asjaolu, et õpilase ja õpetaja hinnangud langevad kokku.