Hinnakiri

Esmaabi põhikursus

16 akadeemilise tunnid, Inimise arv grupis 10-20 inimest

60€
Esmaabi täiendkursus

8 akadeemilise tunnid, Inimise arv grupis 10-20 inimest

35€
Väikelapse esmaabi kursus

8 akadeemilise tunnid, Inimise arv grupis 10-20 inimest

35€
Esmaabi põhikursus mootorsõidukijuhtidele

16 akadeemilise tunnid, Inimise arv grupis 10-20 inimest

65€
Esmaabi põhikursus treeneritele

16 akadeemilise tunnid, Inimise arv grupis 10-20 inimest

65€
Ettevõttes esmaabi põhikursus (grupikoolitus ettevõttele)

16 akadeemilise tunnid, Inimise arv grupis 10-20 inimest

550€
Ettevõttes esmaabi täiendkursus (grupikoolitus ettevõttele)

8 akadeemilise tunnid, Inimise arv grupis 10-20 inimest

300€

Koolitingimused

Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Koolitusfirmal on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt.

9.00-10.30 loeng
10.00-10.45 kohvipaus
10.45-12.15 loeng
12.15- 13.15 Lõuna
13.15-14.45 loeng
14.45-15.00 kohvipaus
15.00- 16.30 Loeng
Tähelepanu! Ajakava võib varieeruda sõltuvalt koolituse algus- ja lõpuajast

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab meie kodulehe kaudu, e-posti või telefoni teel. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus osavõtja e-posti aadressile.  Asutusesiseste koolituste tellimisel tuleb koolitusfirmale edastada võimalikult täpne informatsioon koolituse eesmärgi, soovitud teemade, sihtgrupi, aja ja koha osas.

Avalike koolituste hinnad leiab meie koolituskalendrist vajutades huvitava koolituse nime peale. Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, õppematerjale, tunnistust, kohvipausi. Koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumisega ja ei ole avalikud teistele osapooltele.

Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule peale registreerumise kinnituse saamist paari päeva jooksul e-posti või posti teel. Palume arve tasuda arvel märgitud tähtajaks. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust kui ei ole koolitusfirmaga kokku lepitud teisiti. Vajadusel ja vaid eelneval kokkuleppel on võimalik koolituse eest tasumine sularahas koolituse toimumise päeval.

Koolitusele registreerunul palume koolitusele kohale tulla õigeaegselt, võimaluse korral vähemalt 15 minutit enne koolituse algust. Koolitusel osaleja peab kinni heast tavast, on viisakas kaaskodanikega, lektoriga ja teavitab, kui hilineb, puudub või peab mingil põhjusel koolituselt varem lahkuma.

Koolituse registreerimislehele palume märkida osaleja ees- ja perekonnanime trükitähtedega või võimalikult selge käekirjaga, et koolitusfirmal oleks võimalik väljastada koolituse eduka läbimise järel korrektne ja õige osaleja nimega tunnistus.

Tunnistusele kantakse ka osaleja isikukood. Seepärast palume registreerumisel teatada ka osaleja(te) isikukood(id). Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, siis ei väljastata talle uut tunnistust, vaid antakse tõend, mis tõendab koolitusel osalemist.

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusfirmat hiljemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist.

Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust juhul kui arve oli juba eelnevalt tasutud. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse kliendi soovi korral kreeditarvega 100% koolituse tasust juhul kui arve oli juba eelnevalt tasutud või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.

Hilisema teatamise korral esitatakse osalejale kreeditarve 75% ulatuses osalustasust ja see tagastatakse kliendile kui arve oli juba tasutud. Ülejäänud 25% osalustasust kuulub tasumisele koolitusfirmale. 

Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ja kinnitanud enda osalemist, aga ei ilmu koolitusele kohale ning ka ei teata vähemalt kaks päeva enne enda mitteilmumisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja tunnistust ei väljastata.

Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jätmisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.